Všeobecné podmienky členstva FM GROUP

I. Úvodné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Family Members Bohemia s. r. o., so sídlom Drahobejlova 2391/13, Libeň, 190 00 Praha 9, identifikačné číslo: 04461533, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 248042 (ďalej len „Predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na jej základe (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranou medzi predávajúcim a fyzickou osobou so záujmom o kúpu tovaru (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod Predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese označenej doménovým menom www.sk.fmworld.com (ďalej len „webová stránka“). Uzatváranie kúpnych zmlúv je umožnené prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

2) Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky jednostranne meniť. V takom prípade je Predávajúci povinný zmenu oznámiť tým, že uverejní nové znenie obchodných podmienok na webovej stránke. Nové obchodné podmienky sú účinné dňom zverejnenia na webovej stránke, ak nie je v nových obchodných podmienkach výslovne uvedený neskorší dátum ich účinnosti. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. Definície niektorých pojmov

1) „FM WORLD“ – označuje Predávajúceho, spoločnosť FM GROUP World Artur Trawiński sp. z ogranicziną odpowiedzialnością Sp. k. (spoločnosť s r. o. a komanditná spol.) so sídlom vo Vroclave, ulica Żmigrodzka 247 (Obchodný register: 0000268185, DIČ: 895-187-00-93), a pridružené subjekty týchto spoločností.

2) „Klub FM WORLD“ – označuje sieť Obchodných partnerov FM WORLD,

3) „Členstvo v Klube FM WORLD“ – označuje stav, keď záujemca o členstvo uzavrel zmluvu o účasti v Klube FM WORLD, 4) „Registračné číslo“ – označuje číslo člena klubu zložené z radu čísel a písmen, ktoré člen Klubu FM WORLD dostane po uzatvorení zmluvy o účasti v Klube FM WORLD,

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 OZ sa nepoužije.

2) Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3) Webová stránka a webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenské republiky.

4) Kúpna zmluva môže byť uzatvorená iba s členom Klubu FM WORLD, t. j. osobou, ktorá požiadala o Členstvo v Klube FM WORLD a ktorej bolo pridelené Registračné číslo. 5) Objednávka Kupujúceho urobená prostredníctvom webového rozhrania Predávajúceho alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, pričom súčasťou tohto návrhu je znenie týchto obchodných podmienok.

6) Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

7) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

8) Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru Predávajúceho Kupujúcemu alebo výslovná akceptácia Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo písomne.

9) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 10) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar nevyrába, nedodáva, nie je dlhodobo dostupné, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V týchto prípadoch bude kupujúci bez odkladu kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1) Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: a. v hotovosti vo výdajniach Predávajúceho, b. bezhotovostne platobnou kartou vo výdajniach Predávajúceho, c. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke.

2) Všetky ceny sú konečné, vyjadrené v EUR vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob.

3)Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien.

4) Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

5) V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri doručení tovaru.

6) V prípade navrhnutia platby bezhotovostným prevodom alebo bezhotovostne platobnou kartou je uzatvorenie kúpnej zmluvy podmienené zaplatením sumy zodpovedajúcej navrhnutej kúpnej cene na účet predávajúceho.

V. Preprava a dodanie tovaru

1) Náklady na poštovné a balné nesie Kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru, a sú súčasťou navrhnutej kúpnej ceny. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na webovej stránke Predávajúceho v okamihu objednávky. Dopravné za odoslanie zásielky po celej Slovenskej republike je účtované nasledovne: – pri objednávke do 149,99 bodov vrátane predstavuje dopravné 6,00 €, – pri objednávke nad 150 bodov vrátane predstavuje dopravné 4,50 €, – pri nákupe štartovacej sady Základný štartér Kit 150 + 100 bodov je dopravné po celej Slovenskej republike zadarmo, – pri objednávke nad 200 bodov je dopravné po celej Slovenskej republike zadarmo.

2) V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci všetko riziko tohto ním zvoleného spôsobu prepravy a prípadné dodatočné náklady s ním spojené. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť Predávajúcemu spolu s kúpnou cenou.

3) Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4) Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Kupujúci je povinný uviesť rovnako kontaktné telefónne číslo, a to z dôvodu možnosti kontaktovať ho dopravcom.

5) Kupujúci ručí za pravdivé údaje uvedené v objednávke.

6) Tovar je kupujúcemu zaslaný prostredníctvom zásielkovej služby. Úhrada zásielky prebieha pri dodaní tovaru. Daňový doklad je priložený k tovaru.

7) Objednaný tovar, ktorý je skladom, je odovzdaný zásielkovej službe počas dvoch pracovných dní, tá má na doručenie zásielky 48 hodín. Tovar zostáva majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny.

8) V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V tomto prípade s dopravcom spíše protokol o poškodení zásielky, na ktorého základe bude kupujúcemu odoslaná zásielka nová. V prípade, že kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku (tovar), nie je možné následne uplatniť reklamáciu na poškodenie tovaru pri preprave, a toto poškodenie nie je v rozpore s kúpnou zmluvou.

VI. Práva z chybného plnenia

1) Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky.

2) V prípade, že po rozbalení zásielky zistí kupujúci nezrovnalosti v daňovom doklade či obsahu zásielky, informuje o tom bez zbytočného odkladu predávajúceho. Predávajúci mu bez zbytočného odkladu odošle Reklamačný formulár, po ktorého vyplnení a odoslaní späť predávajúcemu, predávajúci vec bez zbytočného odkladu uvedie do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou poškodeného tovaru, alebo dodaním tovaru chýbajúceho.

3) V prípade poškodeného tovaru, odošle kupujúci tento tovar na vlastné náklady na adresu spoločnosti spolu s kópiou podacieho lístku a dôvodom, prečo bol tovar vrátený. Po doručení vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi po dohode buď vráti späť na účet kupujúceho zodpovedajúcu čiastku za tovar, alebo zašle tovar nový. Kompenzácia nákladov, ktoré kupujúcemu vznikli odoslaním tovaru na adresu spoločnosti, je uskutočnená formou odoslania vzoriek vôní či katalógov kupujúcemu, podľa jeho výberu vo výške nákladov na dopravu, a to pri jeho ďalšej objednávke. 4) Reklamovaný tovar musí byť neporušený a v originálnom balení a pri reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár. Pokiaľ kupujúci tak neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

5) Na tovar zakúpený od spoločnosti FM WORLD Bohemia sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, opotrebenie, poškodenie pri preprave (reklamovať u dopravcu pri prevzatí), poškodenie spôsobené živlami a inými vonkajšími vplyvmi.

6) Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, sa nevzťahujú zákonné ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za vady zakúpenej veci. Na tento tovar je uzatváraná darovacia zmluva a tovar spĺňa všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

7) Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese Family Members Bohemia s. r. o., so sídlom Drahobejlova 2391/13, Libeň, 190 00 Praha 9. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď Predávajúci dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

2) Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu preukázateľne odoslané v tejto lehote prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adresu Predávajúceho.

3) Pri odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru je nutné brať do úvahy, že bude nutné danú objednávku stornovať, a tým dôjde k odčítaniu bodov z účtu kupujúceho.

4) Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 OZ nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. V prípade, že vrátený tovar bude neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, bude predávajúci uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody.

5) Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať nasledujúce údaje: a. kontaktné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, b. oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením dátumu a identifikácie tovaru kúpeného na základe predmetnej kúpnej zmluvy, c. kópiu dokladu o kúpe tovaru a požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny (číslo účtu alebo adresu, na ktorú majú byť peniaze zaslané zloženkou); ak nezvolí Kupujúci spôsob vrátenia prijatých peňažných prostriedkov, budú Kupujúcemu peňažné prostriedky vrátené rovnakým spôsobom, ako boli od Kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijaté, d. dátum objednania/prijatia tovaru, podpis Kupujúceho (pokiaľ je odstúpenie zasielané v listinnej podobe).

6) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší a tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ Kupujúci odošle tovar späť Predávajúcemu pred uplynutím uvedenej 14- dňovej lehoty. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to spôsobom špecifikovaným v čl. VII ods. 4 písm. c). Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu bude Kupujúcim odovzdaný späť predmetný tovar alebo kým bude Predávajúcemu preukázané, že Kupujúci už tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar odoslaný späť formou dobierky nebude prijatý.

7) Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

8) Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

9) Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1) Kupujúci súhlasí s doručovaním v rámci právneho vzťahu s Predávajúcim na svoju emailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

2) Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.

3) Prípadné sťažnosti súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnením je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Vo svojej sťažnosti je Kupujúci povinný uviesť najmä predmet svojej sťažnosti a to, čoho sa sťažnosťou domáha. Ak nebude možné vybaviť sťažnosť Kupujúceho na mieste, informuje Predávajúci Kupujúceho o spôsobe vybavenia sťažnosti s uvedením dôvodov takého vybavenia v textovej podobe v zmysle § 1819 OZ prostredníctvom emailovej adresy Kupujúceho do 10 dní od prijatia sťažnosti.

IX. Ochrana osobných údajov

1) Ochrana osobných údajov Kupujúceho je poskytovaná podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. 3) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch alebo ich sám vo svojom používateľskom účte zmeniť.

4) V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ (čl. X ods. 5) spracováva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže: a. požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, b. požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

5) Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

XI. Záverečné ustanovenia

1) Registráciou sa Kupujúci zaväzuje na bezpodmienečné dodržiavanie týchto obchodných podmienok a na ich rešpektovanie.

2) Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

4) Objednávka Kupujúceho vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe, Predávajúci poskytne zmluvu spolu s obchodnými podmienkami Kupujúcemu v textovej podobe v zmysle OZ.

5) Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6) Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie Family Members Bohemia s. r. o., Drahobejlova 2391/13, Libeň, 190 00 Praha 9. Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2015.

Prehlasujem, že uvedené údaje sú správne a pripájam sa k FM GROUP, zároveň súhlasím s dodržiavaním podmienok, ktorý som si prečítal (a) a pochopil (a).

Potvrdzujem, že som si prečítal (a) práva a povinnosti členstva v FMklub.sk, a dávam svoj súhlas.

Prihlásenie do FM GROUP klubu TU