Pripravili sme si pre vás skvelú súťaž o 2 exkluzívne boxy.
● • ● • ● • ● • ● • ● • ● • ● • ●
Podmienky súťaže:
① krok – Byť aktívnym členom FM GROUP.
② krok – Nakúpiť v eshope za 200 bodov.
③ krok – Napísať do komentára dámsky alebo pánsky box. (FB skupina)
Klikni na “Páči sa mi to” a sleduj kto vyhrá!
Platí pre objednávky od 1.11. do 17.12.2023 vrátane. Body za vaše nákupy sa sčítavajú za mesiac november a december.
Čím viac bodov získate (400, 600, 800), tým väčšia šanca na výhru!
Dvoch šťastlivcov vyžrebujeme a zverejníme na FB a tiež na tejto stránke v nedeľu 31.12.2023. Výhercov budeme kontaktovať aj prostredníctvom mailu.
● • ● • ● • ● • ● • ● • ● • ● • ●
Upozornenie: Súťaž platí len pre členov FM Group – obch. distribútor Júlia Makúchová. Platí pre SR a ČR. Do súťaže budú aicky zaradené všetky online objednávky, ktoré počas trvania súťaže splnili aspoň 2 podmienky (č.1 a č.2). Výherca si je vedomý, že nemôže požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže.
 

Súhlas s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov

v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.fmgroupklub.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom Používateľa. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Týmto súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pre zaslanie výhry, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a s ich následným spracúvaním Prevádzkovateľa internetovej stránky, ktorým je Tomáš Mateovič – KOVMAT so sídlom Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava, IČO: 37418 891, DIČ:1044628453, IČ DPH: SK1044628453 zapísaný v registri: Podnikateľ vedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 – 24839 ( ďalej „Prevádzkovateľ“) prostredníctvom Sprostredkovateľa Júlia Makúchová, so sídlom Zákamenné 53/20, 029 56, IČO: 51228131 a DIČ: 1123746954, Podnikateľ vedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560-23744 (ďalej „FM Group shop“) na účel zaradenia do súťaže „Súťaž“, prebiehajúcej na sociálnej sieti www.facebook.com a kontaktovanie výhercov a overenie ich identity. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom ich zverejnenia na sociálnej sieti www.facebook.com “FM GROUP SK/CZ” v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercu v prípade výhry, kontroly splnenia podmienok a poskytnutia (doručenia) výhry a v prípade súhlasu k odberu newslettera na marketingové účely.

Vaše osobné údaje, získané na základe tohto súhlasu, nebudú poskytnuté ďalším stranám, ktoré by tieto údaje používali na vlastné účely. Vaše osobné údaje na účel zaradenia do súťaže bude FM Group Klub na základe tohto súhlasu spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu (e-mailová adresa) sú poskytnuté na dobu 5 rokov.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva ako dotknutej osoby bližšie popísané v Podmienkach spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke www.fmgroupklub.sk.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmgrouklub.sk.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Na sociálnej sieti Facebook – skupina FM GROUP SK/CZ

Pripravili sme si pre vás súťaž o 2 voňavé boxy. (ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: FM GROUP KLUB

Obchodný distribútor: Júlia Makúchová

Sídlo: Zákamenné 53/20, 029 56 Zákamenné

IČO: 51228131

DIČ: 1123746954

Zapísaný v registri: Okresný úrad Námestovo, odbor živnostenského podnikania pod č. 560 – 23744.

E-mail: info@fmgroupklub.sk

II. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Organizátora súťaže na sociálnej sieti Facebook a jeho produktov. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke Organizátora súťaže „www.fmgroupklub.sk“. Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Organizátorom súťaže za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka do súťaže, žrebovania a kontaktovania výhercu v prípade výhry, kontroly splnenia podmienok súťaže a poskytnutia (doručenia) výhry.

III. Termín v zmysle ustanovenia konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.11. do 17.12. 2023 – 23:59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Dňa 31.12.2023 prebehne žrebovanie dvoch výhercov, ktorí budú vyhlásení pod súťažným príspevkom na Facebooku a na tejto stránke.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na Facebook stránke, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže). Účastníkom súťaže môže byť iba fanúšik Facebook stránky FMgroupshop.sk

V. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž platí len pre členov FM Group pod sponzorom Júlia Makúchová. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť viackrát, t.j. uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, nákupom v hodnote 200 bodov za mesiac november a december. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebooku. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

VI. Výhra 

Výhrou v súťaži sú dva exkluzívne boxy.

Výhru do súťaže poskytol Organizátor. 

VII. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú vyžrebovaní dvaja výhercovia spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom video žrebovania na (www.commentpicker.com), alebo náhodne vybratého komentára osobou na to určenou. Oznámenie o výhercoch súťaže bude zverejnené na Facebooku najneskôr do 3 pracovných dní a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod súťažný príspevok. Mená výhercov (ID) budú zverejnené aj na tejto informačnej stránke. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v tomto prípade ďalšie žrebovanie zopakuje. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VIII.  Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude zaslaná prostredníctvom Pošty/Packety výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor súťaže zašle výhru víťazovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy mu boli poskytnuté jeho kontaktné údaje. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže.

IX. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ID za účelom ich zverejnenia na Facebooku v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a v prípade súhlasu k odberu newslettera spracúval e-mailový kontakt na marketingové účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmgroupklub.sk. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom e-mailu, odškrtnutím políčka v užívateľskom účte. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sleduje Organizátor súťaže v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); poskytovanie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže.

X. Osobitné ustanovenia

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke FMgroupshop.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže.

XI. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je zverejnený na stránke www.fmgroupklub.sk a uložený u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.fmgroupklub.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Organizátor súťaže môže tiež súťaž zrušiť, a to kedykoľvek počas doby trvania súťaže.

V Zákamennom dňa 1.11.2023