VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti FM WORLD Distribution sp. z o.o. sp. k. so sídlom na adrese 51-129 Wrocław, Polsko, ul. Żmigrodzka247, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Wrocław-Fabryczna vo Vratislavi, VI.Oddelenie národného súdneho registra pod číslom: 0000636342, DIČ: 8952093148, IČO: 365370145,(ďalej len “FM WORLD Distribution”), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na jej základe (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranou medzi spoločnosťou FM WORLD Distribution a fyzickou osobou so záujmom o kúpu tovaru (ďalej len „Záujemca“) prostredníctvom internetovej stránky označenej doménou shop-global.fmworld.com.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Spoločnosť FM WORLD Distribution je oprávnená obchodné podmienky jednostranne meniť. V takom prípade je spoločnosť FM WORLD Distribution povinná zmenu oznámiť tým, že uverejní nové znenie obchodných podmienok na oficiálnej webovej stránke. Nové obchodné podmienky sú účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke, ak nie je v nových obchodných podmienkach výslovne uvedený neskorší dátum ich účinnosti. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

DEFINÍCIE NIEKTORÝCH POJMOV

„FM WORLD Distribution“ – označuje Predávajúceho, spoločnosť FM WORLD Distribution sp. z o.o. sp. k. so sídlom na adrese 51-129 Wrocław, Polsko, ul. Żmigrodzka 247, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Wrocław-Fabryczna vo Vratislavi, VI. Oddelenie národného súdneho registra pod číslom: 0000636342, DIČ: 8952093148, IČO: 365370145
FM World Distribution pôsobí v oblasti multi-level marketingu a ponúka širokú škálu parfumov, kozmetiky a čistiacich prostriedkov. Podniká na základe viacúrovňového marketingu, ktorý je založený na predaji a propagácii produktov prostredníctvom budovania predajných sietí, vytvorených na základe odporúčaní.

„Klub FM WORLD“ – označuje sieť Obchodných partnerov FM WORLD
„Členstvo v Klube FM WORLD“ – označuje stav, keď záujemca o členstvo uzavrel zmluvu o účasti v Klube FM WORLD
„Záujemca o členstvo“ – označuje osobu, ktorá požiadala o členstvo v Klube FM WORLD
„Registračné číslo“ – označuje číslo člena klubu zložené z radu čísel a písmen, ktoré člen Klubu FM WORLD dostane po uzatvorení zmluvy o účasti v Klube FM WORLD

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Záujemca o členstvo vyjadruje ochotu pripojiť sa ku Klubu FM WORLD vyplnením registračného formulára na internetovej stránke fmgroupklub.sk alebo na oficiálnej stránke FM WORLD www.register-global.fmworld.com. Pre jeho prijatie do Klubu FM WORLD je nevyhnutné, aby Záujemca o členstvo vyjadril svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre uzatvorenie zmluvy o účasti v Klube FM WORLD (Partnerská zmluva, Zmluva).
Počas procesu registrácie je potrebné, aby Záujemca poskytol jedinečnú e-mailovú adresu a osobné údaje. Dokončenie registračného procesu, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto dokumente, má za následok uzatvorenie zmluvy o účasti v Klube FM WORLD (Partnerskej zmluvy), na základe ktorej sa Záujemca stáva členom Klubu FM WORLD.
Žiadosť je záväzná pokiaľ spoločnosť FM WORLD Distribution odošle potvrdenie o prijatí žiadosti najedinečnú e-mailovú adresu poskytnutú Záujemcom o členstvo. Spoločne s potvrdením prijatia žiadostizašle spoločnosť FM WORLD Distribution obratom prehlásenie o podmienenom prijatížiadosti. Predpokladom uzatvorenia zmluvy je potvrdenie aktivačného odkazu, ktorý bol odoslaný spoločnosťou FM WORLD Distribution, do 30 dní od odoslania registračného formulára.
Potvrdením aktivačného odkazuZáujemca o členstvo rovnako potvrdzuje, že vyplnil registračný formulár na stránke fmgroupklub.sk alebo na oficiálnej stránke www.register-global.fmworld.com. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená iba s členom Klubu FM WORLD, t. j. osobou, ktorá požiadala o Členstvo v Klube FM WORLD a ktorej bolo pridelené Registračné číslo.

PROCES REGISTRÁCIE DOKLUBU FM WORLD

Vyplnenie registračného formulára na stránke fmgroupklub.sk alebo na oficiálnej stránke www.register-global.fmworld.com – podanie žiadosti;
Potvrdenie o prijatí žiadosti a podmienené prijatie žiadosti zaslanej spoločnosťou FM WORLD Distribution na e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári, spoločne s aktivačným odkazom;
Kliknutie na aktivačný odkaz (uzatvorenie zmluvy o účasti v Klube FM WORLD);
Prijatie registračného čísla a jednorazového hesla od spoločnosti FM WORLD Distribution, rovnako ako potvrdenie uzatvorenia zmluvy.

ETICKÝ KÓDEX KLUBU FM WORLD

FM WORLD Distribution používa Etický kódex Klubu FM WORLD zdieľaný pred potvrdením registrácie.Etický kódex Klubu FM WORLD je rovnako dostupný po prihlásení na stránku

https://distribution.fmworld.com/en/downloads/ (po prihlásení). Zmluva je uzatvorená výlučne v poľštine a preložená do slovenčiny a češtiny.

ZÁSADY ZAZNAMENÁVANIA, OCHRANY A ZDIEĽANIA OBSAHU KÚPNEJ ZMLUVY

Obsah žiadosti a po jej schválení obsah Zmluvy je zaznamenaný na serveri FM WORLD Distribution, chránenom pred neoprávneným prístupom. FM WORLD Distribution aplikuje bezpečnostnú politiku ochrany osobných údajov. Zmluva je uložená spoločnosťou FM WORLD Distribution. Obsah Zmluvy jedostupný registrovaným členom Klubu FM WORLD a môže byť rovnako sprístupnený na žiadosť Obchodného partnera. Údaje sú do systému zadané prostredníctvom registračného formulára dostupného fmgroupklub.sk alebo na stránke www.register-global.fmworld.com
Formulár umožňuje detekciu chýb pri zadávaní údajov pomocou aktívnych formátov. Zadávané údaje musia byť uvedené v požadovanom formáte. Zadanie nesprávnych údajov zo strany Záujemcu a ich následné schválenie v zaslanom formulári je možné opraviť priamym kontaktom s reklamačným oddelením na e-mail: complaints@distribution.fmworld.com. Údaje budú opravené po overení totožnosti osoby žiadajúcej o zmenu. Formulár, prostredníctvom ktorého sú údaje odosielané, je chránený protokolom SSL. Údaje poskytované vo formulári sú šifrované.

OBJEDNÁVKA V INTERNETOVOM OBCHODE

Objednávka Člena Klubu FM WORLD uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho je záväzným návrhom Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, pričom súčasťou tohto návrhu je znenie týchto obchodných podmienok.
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode Predávajúceho výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania Predávajúcemu.
Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) zaslať prostredníctvom e-mailovej adresy Kupujúceho potvrdenie objednávky.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar nevyrába, nedodáva, nie je dlhodobo dostupný, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V týchto prípadoch bude Kupujúci bez odkladu kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
Postup objednávky a ďalšie informácie o reklamácií tovaru nájde Člen Klubu FM WORLD na oficiálnej stránke spoločnosti FM WORLD Distribution.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Internetový obchod shop-global.fmworld.com obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Produkty FM WORLD sú za partnerské ceny dostupné iba členom Klubu FM WORLD.
Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované na internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti FM WORLD Distribution uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien.
Všetky ceny vrátane akčných ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: a. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke, b. bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho.
V prípade navrhnutia platby bezhotovostným prevodom alebo bezhotovostne platobnou kartou je uzatvorenie kúpnej zmluvy podmienené zaplatením sumy zodpovedajúcej navrhnutej kúpnej cene na účet Predávajúceho.
Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na internetovej stránke platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Náklady na poštovné a nesie Kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru, a sú súčasťou navrhnutej kúpnej ceny. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na internetovom obchode Predávajúceho v okamihu objednávky. Dopravné za odoslanie zásielky po celej Slovenskej republike a Českej republike je účtované nasledovne:
Elektronická platba – pri objednávke do 70 € predstavuje poštovné 6,00 €, – pri objednávke nad 70 € je poštovné zadarmo,
Dobierka – pri objednávke do 70 € predstavuje poštovné 7,50 €, – pri objednávke nad 70 € predstavuje poštovné 1,50 €.
V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci všetko riziko tohto ním zvoleného spôsobu prepravy a prípadné dodatočné náklady s ním spojené. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť Predávajúcemu spolu s kúpnou cenou.
Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávkovom formulári. Kupujúci je povinný uviesť rovnako kontaktné telefónne číslo, a to z dôvodu možnosti kontaktovať ho dopravcom.
Kupujúci ručí za pravdivé údaje uvedené v objednávke.
Tovar je Kupujúcemu zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby. Úhrada zásielky na dobierku prebieha pri dodaní tovaru. Daňový doklad je priložený k tovaru.
Doba dodania cez kuriérsku službu GLS je od 2 do 6 pracovných dní.
V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V tomto prípade s dopravcom spíše protokol o poškodení zásielky, na ktorého základe bude Kupujúcemu odoslaná zásielka nová. V prípade, že kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku (tovar), nie je možné následne uplatniť reklamáciu na poškodenie tovaru pri preprave, a toto poškodenie nie je v rozpore s kúpnou zmluvou.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru od Predávajúceho alebo dopravcu.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Poľskej republiky.
Ak dôjde k porušeniu obalu alebo neoprávneným vniknutím do zásielky počas prepravy tovaru kuriérskou službou, nemusí Kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. V tomto prípade s dopravcom spíše protokol o poškodení zásielky, na ktorého základe bude Kupujúcemu odoslaná zásielka nová. V prípade, že kupujúci prevezme od dopravcu poškodenú zásielku, nie je možné následne uplatniť reklamáciu na poškodenie tovaru pri preprave, a toto poškodenie nie je v rozpore s kúpnou zmluvou.
Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou, poškodenie zásielky dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, o takejto skutočnosti bude Predávajúci okamžite informovať Kupujúceho, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho, výber tovaru Kupujúcim – ak po prevzatí zásielky Kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Predávajúceho, a to hneď po zistení vady.Predávajúci mu bez zbytočného odkladu odošle prostredníctvom e-mailu Reklamačný formulár, po ktorého vyplnení a odoslaní späť Predávajúcemu, Predávajúci vec bez zbytočného odkladu uvedie do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou poškodeného tovaru, alebo dodaním tovaru chýbajúceho.
Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Na tovar zakúpený od spoločnosti FM WORLD Distribution sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, opotrebenie, poškodenie pri preprave (reklamovať u dopravcu pri prevzatí), poškodenie spôsobené živlami a inými vonkajšími vplyvmi.
Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, sa nevzťahujú zákonné ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za vady zakúpenej veci.
Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese FM WORLD Distribution sp. z o.o. sp. k., so sídlom ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, Poland. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď Predávajúci dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov Kupujúceho je poskytovaná podľa zákona č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch alebo ich sám vo svojom používateľskom účte zmeniť.
V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci spracováva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže: a. požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, b. požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Člen Klubu FM WORLD má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej elektronickou formou do 14 dní od jej uzatvorenia a za týmto účelom je povinný predložiť spoločnosti FM WORLD Distribution prehlásenieo odstúpení od zmluvy.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu preukázateľne odoslané v čo najkratšom čase od potvrdenia objednávky prostredníctvom e-mailu na adresu Predávajúceho.
Pri odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru je nutné brať do úvahy, že bude nutné danú objednávku stornovať, a tým dôjde k odčítaniu bodov z účtu Kupujúceho.

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Partnerská zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán má právo ukončiť Zmluvu (Členstvo v Klube FM WORLD) s týždňovou výpovednou lehotou platnou od konca kalendárneho mesiaca.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Registráciou sa Kupujúci zaväzuje na bezpodmienečné dodržiavanie týchto obchodných podmienok a na ich rešpektovanie.
Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, v tom prípade sa zmluvné strany riadia poľským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Objednávka Kupujúceho vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe, Predávajúci poskytne zmluvu spolu s obchodnými podmienkami, vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcemu v textovej podobe.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa: FM WORLD Distribution sp. z o.o. sp. k., ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, Poland

Telefónne číslo: Oddelenie pre komunikáciu a podporu predaja +48 71 323 99 21

E-mailový kontakt:

Monika Zaleska -m.zaleska@distribution.fmworld.com

contact@distribution.fmworld.com

complaints@distribution.fmworld.com

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2015.

Prehlasujem, že uvedené údaje sú správne a pripájam sa k členom FM WORLD, zároveň súhlasím s dodržiavaním všeobecných obchodných podmienok, ktoré som si prečítal (a) a pochopil (a).

Potvrdzujem, že som si prečítal (a) práva a povinnosti klubu FM WORLD, a dávam svoj súhlas.