Zásady spracúvania ochrany osobných údajov

Portál Fmgroupklub.sk sa v tomto kroku rozhodol definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bol schopný zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR. Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

Naša spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. Naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním. Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby bolo toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Zhromažďujeme a spracúvame nasledovné Vaše osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo. Tieto údaje boli zozbierané v minulom alebo sú zbierané v prebiehajúcom obchodnom vzťahu, pre ktorý ste si vyjadrili súhlas podľa platných zákonov. Vyvíjame maximálne úsilie na zachovanie týchto údajov v úplnom bezpečí a ich používanie len na účely povolené zákonom a Vami.

Účel spracovania: registrácia člena FM GROUP, zasielanie marketingových a reklamných emailov /na základe súhlasu užívateľa/, podporná komunikácia o spolupráci, prihlasovacie údaje do online služieb /facebook, mailchimp, cookies/

Právny základ: na spracovanie informácií na tieto účely je legitímny záujem prevádzkovateľa poskytnúť užívateľom podpornú komunikáciu o spolupráci.

Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi ak je to technicky možné.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti FM World Distribution, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 z.z.

Sociálne siete v pozícií tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (pripojenie k službe Facebook alebo Google) na webových lokalitách www.fmgroupklub.sk a profiloch Fmgroupklub.sk na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene spracúvajú osobné údaje. Ide napríklad o účtovnícke spoločnosti. Portál Fmgroupklub.sk bude využívať sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom pre Fmgroupklub.sk sa riadi “zmluvou o spracovaní osobných údajov”.

Pre našu spoločnosť spracúvajú údaje nasledovní sprostredkovatelia: obchodný distribútor J. M. (5204199) a FM World Distribution

Pri registrácii ste súhlasili s podmienkami používania (v prípade súhlasu so zasielaním ponúk a noviniek), ktoré nájdete na našej webstránke Všeobecné podmienky členstva FM GROUP. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na základe nášho oprávneného záujmu (marketingová podpora), budeme pokračovať v ďalšej spoločnej komunikácii (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne…), aby ste mohli byť informovaný o zmenách, novinkách a zároveň ďalších službách v ponuke.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam dotknutej osoby poskytujeme na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@fmgroupklub.sk